Ispitivanje kotlova

Kao akreditovana laboratorija PROVALVES 2012 , vrši hidrostatičko ispitivanje pritiska kotlova sa vodogrejnim cevima prema standardu SRPS EN 12952-6:2012, t.10.2, hidrostatičkim pritiskom u opsegu (0-200) bara, a dokazno ispitivanje komornih kotlova pritiskom vrši se prema standardu SRPS EN 12953-5:2010,t.5.7.2.3, pritiscima u opsegu od (0-200) bara.

Ispitivanja sprovode specialno sertifikovani ispitivači prema potrebama standarda.