Ispitivanje unutrašnje gasne instalacije i gasne instalacije u kotlarnicama

Akreditovana laboratorija “PROVALVES 2012”,  može da vrši ispitivanje unutrašnje gasne instalacije, prema standardu PTN- UGI   i to,

– predhodno ispitivanje instalacije prema članu 138, 139  za radni pritisak do 1 bar

– glavno ispitivanje instalacije za prema članu 138,140 za  radni pritisak do 110 bara

Akreditovana laboratorija “PROVALVES 2012”, je ovlaštena da vrši ispitivanje gasne instalacije u kotlarnicama, prema standardu PTN- GK  i to:

–  ispitivanje čvrstoće gasnog cevovoda sa radnim pritiskom do 100 mbara, opseg od (0-1,1) bar, prema članu 46 iz standarda.

–  ispitivanje zaptivenosti gasnog cevovoda sa radnim pritiskom 100 mbara, opseg od  (0 – 150) mbara, prema članu 46 iz standarda.

– ispitivanje čvrstoće i zaptivenosti gasnog cevovoda sa radnim pritiskom preko 100mbar, opseg od (0 – 4) bara, prema članu 47 iz standarda.

–  ispitivanje nepropusnosti gasne rampe pritiskom u opsegu (0 – 600) mbara, prema članu 48 iz standarda.